PROPOZÍCIE SÚŤAŽE som <neNORMAlne fér> 


 

O čo ide

Zmyslom súťaže je upriamiť pozornosť detí, mladých ľudí a ich pedagógov a vedúcich na vnímanie férovosti a spravodlivosti v riešení situácií bežného života.

V rovnakých situáciách sa často ocitnú rôzni ľudia s odlišnými možnosťami, potrebami a schopnosťami. Aký prístup vtedy zvoliť? Je správne voliť rovnaký prístup, rovnaké zaobchádzanie ku každému bez rozdielu, alebo je korektné aplikovať rovnocenný / férový prístup a zaobchádzanie s prihliadnutím na individuálne rozdiely? (Vysvetlenie pojmov rovnakého a rovnocenného prístupu, ktoré sú pre zameranie súťaže kľúčové, sa nachádza v sekcii Prečo férovosť).

Je dôležité, aby o téme rovnosti a férovosti (a rozdieloch medzi nimi) s deťmi a mládežou diskutovali ich rodičia, pedagógovia / vedúci, aby im tému objasnili a spoločne sa zamysleli nad reálnymi situáciami zo života (či sa v nich postupovalo v zmysle rovnakého prístupu alebo rovnocenného / férového prístupu).


 

 

Téma súťaže

Pozývame žiakov, študentov a učiteľov, aby ako jednotlivci alebo kolektívy autorov v akomkoľvek umeleckom formáte spracovali tému:


Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér - Zažil/a som to tiež...


Skúste sa pozrieť na svet očami vášho kamaráta, či iného človeka. Potrebuje to isté čo vy? Čo by ste robili alebo potrebovali na jeho mieste? Alebo naopak, vysvetlite kamarátovi, že ste v inej situácii ako on. Motivujte ho, aby sa zamyslel, čo by robil alebo potreboval on na Vašom mieste.


Deti, mládež (jednotlivci aj kolektívy) a pedagógovia sa majú zamyslieť nad vlastnými skúsenosťami s rovnakým a rovnocenným / férovým prístupom v zmysle sloganu Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér. Na príklade situácie, ktorú poznáte, zvážte, či ako ste v nej postupovali alebo k vám postupovali, či sa jednalo o rovnaký prístup alebo o rovnocenný / férový prístup.  Ak by ešte raz rovnaká situácia nastala, chceli by niečo zmeniť?


 

 

Kto sa môže zapojiť

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci (študenti, deti, mládež) a ich pedagógovia (učitelia, komunitní pracovníci, vychovávatelia, neformálni vedúci). 

Súťaž je otvorená pre jednotlivcov alebo kolektívy autorov

Názory, postrehy, skúsenosti pedagógov / odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou k téme súťaže sú pre organizátorov mimoriadne cenné. Organizátori sú preto vďační za každý podnet, ktorý od pedagogických pracovníkov dostanú.

Všetci autori zaslaných prác získajú titul férový žiak (študent, mládežník) ako aj férová trieda (férový kolektív). Všetci autori zaslaných pedagogických prác získajú titul férový učiteľ (vedúci) 

 

Súťažné podmienky

a) Každá žiacka súťažná práca musí obsahovať vysvetlenie o tom, ako práca súvisí s témou súťaže (tento vysvetľujúci text je zahrnutý vo formulári prihlášky)

b) Jeden žiacky autor, alebo jeden kolektív autorov môže do súťaže poslať najviac  jednu prácu v každom formáte              

c) Počet žiackych / študentských prác, ktoré sú vedené jedným pedagógom, nie je limitovaný

d) Jeden pedagóg môže do súťaže zaslať jednu prihlášku v kategórii pedagógovia

e) Maximálna veľkosť alebo rozsah súťažných prác nie sú stanovené

f) Pri každej žiackej súťažnej práci, ktorá vznikla pod vedením pedagóga, musí byť uvedený aj pedagóg (učiteľ / vychovávateľ / neformálny vedúci...), ktorý s autorom / kolektívom o téme diskutoval. V prípade víťazstva, budú odmenení nielen autori diela, ale aj pedagóg, ktorý ich viedol.

g) V prípade, že žiacka práca nevznikla pod vedením pedagóga, jeho údaje sa v prihláške nevypĺňajú.

h) Zaslaním prác autori súhlasia s ich zverejnením na internete, na výstavách a v propagačných, osvetových a informačných materiáloch a zároveň dávajú súhlas s ďalším nekomerčným použitím prác.

i) Zaslaním prác autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou ich kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov záujemcom o súťažné práce

j) Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže

k) Súťažné práce je možné zasielať poštou alebo elektronicky

l) Každá súťažná práca musí byť označená názvom práce, menom autora/autorov (prípadne názvom organizácie)

m) Zástupcovia národnostných menšín môžu pripraviť súťažnú prácu (napr. pesničku, divadelnú scénku) vo svojom jazyku. Je však potrebné, aby pripojili aj preklad do slovenského jazyka. V tejto „dvojjazyčnej“ podobe bude práca odovzdaná porote na hodnotenie.

n) Organizátori súťažné práce nevracajú.

o) Zaslaním prác autori súhlasia s ich zverejnením na internete, na výstavách a v propagačných, osvetových a informačných materiáloch a zároveň dávajú súhlas s ďalším nekomerčným použitím prác.

p) Zaslaním prác autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou ich kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov záujemcom o súťažné práce

q) Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže

r) Súťažné práce je možné zasielať poštou alebo elektronicky


 

 

Hodnotenie

a) Víťazov súťaže vyberie porota zložená z odborníkov a  zo zástupcov organizátorov súťaže. 

b) Mená členov poroty budú zverejnené na web portáli www.somfer.sk

c) Všetci autori zaslaných prác ako aj ich pedagógovia získajú titul férový učiteľ (vedúci)/ férový žiak 

(študent, mládežník) /  férová trieda (kolektív)

d) Víťazi vo všetkých kategóriách a ich pedagógovia budú vyhlásení a odmenení atraktívnymi 

cenami v priebehu  júna 2016. Ceny budú zahŕňať notebooky, smartfóny, telefónne a internetové paušály, 

knihy, športové potreby. 

e) Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s návštevou Slovenského národného divadla. 

Náklady spojené s účasťou na slávnostnom vyhlásení víťazov znášajú organizátori súťaže. 

f) Porota udelí aj špeciálnu cenu, ktorou bude let balónom. Víťazná práca / práce pre udelenie  tejto ceny 

môže / môžu byť z ktorejkoľvek kategórie alebo formátu. 

Súťažné kategórie

1.Jednotlivci (deti, mládež) – približné vekové kategórie

a)Žiaci 1. stupňa základných škôl (alebo deti do 11 rokov)

b)Žiaci 2. stupňa základných škôl, (alebo deti od 11 do 15 rokov)

c)Študenti (alebo mládež od 15 rokov do 25 rokov)

Prihlášku môžu zasielať základné školy, stredné školy, komunitné centrá, detské domovy, reedukačné centrá, CVČ, základné umelecké školy, rodičia, jednotlivci...


1.Kolektívy (deti, mládež) – približné vekové kategórie

a)Žiaci 1. stupňa základných škôl (alebo deti do 11 rokov)

b)Žiaci 2. stupňa základných škôl (alebo deti od 11 do 15 rokov)

c)Študenti (alebo mládež od 15 rokov do 25 rokov)

d)Vekovo zmiešane kolektívy


Prihlášku môžu zaslať základné školy, stredné školy, komunitné centrá, detské domovy, reedukačné centrá, CVČ, základné umelecké školy, rodičia, neformálne skupiny mládeže...

1.Vedúci - pedagógovia, komunitní pracovníci, vychovávatelia, iní pedagogickí pracovníci, neformálni vedúci

Prihlášku zasiela vedúci sám za seba


 

Formát súťažných prác

1.Deti a mládež

  • výtvarné práce
  • fotografie
  • trojrozmerné objekty
  • zvukové záznamy
  • videozáznamy       
  • literárne texty (básne, poviedky, eseje, úvahy...)
  • spoločenské / didaktické hry
  • iné


2.Vedúci (pedagógovia, komunitní pracovníci, vychovávatelia, iní pedagogickí pracovníci, neformálni vedúci)

Text obsahujúci názory, skúsenosti, postrehy, odporúčania a/alebo učebné postupy a pomôcky (akéhokoľvek formátu) využiteľné na sprístupňovanie témy súťaže deťom


 

Termín

Súťažné práce je možné zasielať v období do 27.5.2016

Akceptované budú len zásielky s poštovou pečiatkou najneskôr s dátumom 27.5.2016, alebo práce odoslané e-mailom najneskôr s týmto dňom odoslania.

Práce zaslané po termíne uzávierky nebudú zaradené do hodnotenia, avšak aj tak sa na ne vzťahujú Súťažné podmienky v bodoch n, o, p. 

Ako zasielať súťažné práce

Súťažné práce spolu s riadne vyplnenou prihláškou zasielajte poštou alebo elektronicky na adresy:Poštou

Adresa:        Verejný ochranca práv
Grösslingová 35
P.O.BOX 1
820 04 Bratislava

HESLO na obálku: SOM NENORMALNE FÉR

Elektronicky

V predmete mailu uveďte heslo „Súťaž + názov práce“
Odošlite na adresu: sutaz@somfer.sk

Väčšie elektronické súbory 

Väčšie elektronické súbory je možné doručiť dvomi spôsobmi:

  • umiestniť na USB kľúč, ktorý sa pošle spolu s prihláškou na korešpondenčnú adresu súťaže
  • uložiť na externé online úložisko a v elektronicky zaslanej prihláške pripojiť link na súbor